You are currently viewing ประวัติความเป็นมา โฆษณาในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา โฆษณาในประเทศไทย

  • Post author:
  • Post category:Blog

ประวัติความเป็นมา ของโฆษณาในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีระบุไว้แน่ชัดว่าการโฆษณาเกิดขึ้นเมื่อใด แต่คาดเดากันว่าการโฆษณาของไทยนั้นน่าจะมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนับตั้งแต่คนไทยเริ่มมีสินค้ามีคนขายและคนซื้อ การโฆษณาสินค้าของคนไท ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือการร้องขายสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายโดยอาศัยการบอกกล่าวขายสินค้าของตนไปยังลูกค้าโดยตรง ซึ่งรูปแบบของการโฆษณาสินค้าในลักษณะนี้ยังคงสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากบรรดาหาบเร่รถเข็นต่างๆ และพัฒนารูปแบบมาเป็นรถบรรทุกเล็กที่วิ่งขายสินค้าไปตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อขายสินค้าทั่วไป ซึ่งรถเหล่านี้ก็จะมีตัวช่วยอย่างเครื่องขยายเสียงเข้ามาช่วย ย้อนหลังไปประมาณเกือบสองร้อยปี การโฆษณานั้นเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากประเทศกลุ่มตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกพร้อมๆกับการพัฒนาของสื่อมวลชนชนิดแรกคือ หนังสือพิมพ์

ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของการโฆษณา

การโฆษณาเริ่มมีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการผลิตสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ในยุคแรกๆของการโฆษณาผู้ผลิตจะทำการโฆษณาโดยแนะนำสินค้าด้วยตัวเอง ต่อมาเมื่อสินค้าขายดีขึ้น ผู้ผลิตต้องทุ่มเทเวลาให้กับการผลิตอย่างเต็มที่จึงได้มีการว่าจ้างผู้อื่นให้ทำการโฆษณาให้ ในสมัยกรีกและโรมันโบราณนิยมใช้ผู้ที่มีเสียงดังทำหน้าที่เป็นผู้ป่าวประกาศเพื่อประกาศข่าวของทางราชการ และต่อมาได้มีผู้นำวิธีป่าวประกาศนี้มาใช้ในการโฆษณาเพื่อขายสินค้าด้วยต่อมาเมื่อการศึกษาแพร่หลายขึ้นจึงนิยมนำสื่อมาใช้ในการขายของส่วนบุคคลด้วยนั่นเอง

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา

การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นเรื่องที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 มาตรา43  ได้บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมคือไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง  ซึ่งเป็นคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ผู้ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ ผู้มีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาคือผู้ที่ได้รับคำสั่งเช่น ผู้กระทำการโฆษณา ผู้ประกอบกิจการโฆษณาเป็นต้น  การอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวผู้ที่ได้รับคำสั่งจะต้องยื่นต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน 10 วันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคำสั่ง  อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เว้นแต่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์